ALGEMENE WEBWINKELVOORWAARDEN 2021

Download hier de algemene webwinkelvoorwaarden van Trabiss International te Anna Paulowna,

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 37122944

DEEL A: ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

1.1.        In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de ondernemer: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die deze webwinkelvoorwaarden hanteert;
 2. de consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst als bedoeld onder d aangaat met de ondernemer;
 3. de afnemer: de persoon of partij die een of meerdere roerende zaken koopt van de ondernemer en daarvoor een prijs in geld betaalt, ongeacht of die persoon of partij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. de overeenkomst: de koopovereenkomst gesloten op afstand waarbij de ondernemer zich verbindt een of meerdere roerende zaken te geven en de afnemer zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.
 5. het aanbod: de aanbieding van de ondernemer die strekt tot het sluiten van een overeenkomst als bedoeld onder d van dit artikel.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.        Deze algemene verkoopvoorwaarden bestaan uit drie onderdelen:

 1. deel A (een algemeen deel dat van toepassing is op alle afnemers),
 2. deel B (bepalingen voor afnemers die consument zijn) en
 3. deel C (bepalingen voor afnemers die géén consument zijn).

De artikelen 1 tot en met 24 van deze voorwaarden (deel A en B) zijn van toepassing op alle aan de consument gedane aanbiedingen en met de consument gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien. De artikelen 1 tot en met 11 en 25 tot en met 35 van deze voorwaarden (deel A en deel C) zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan aan afnemers die géén consument zijn en met hen gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

2.2.        Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3: Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

Artikel 4: Informatie website

4.1.        De gebruikte afbeeldingen en foto’s geven zo veel als redelijkerwijs mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het uiterlijk van de zaken. Een zaak die kleine afwijkingen vertoont van het uiterlijk op de afbeeldingen en foto’s van die zaak beantwoordt ondanks dat aan de overeenkomst.

4.2.        Het is niet toegestaan om foto’s, video’s, de inhoud van downloads, teksten, afbeeldingen, handelsmerken en andere informatie of gegevens op de website van de ondernemer te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 5: Onjuistheden in verstrekte informatie

De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door of namens de afnemer verstrekte gegevens.

Artikel 6: Gebruiksverbod

6.1.        Het is niet toegestaan om -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer– geleverde zaken te gebruiken in kritische toepassingen. Onder een kritische toepassing wordt verstaan een systeem waarin het falen van een enkel component de dood tot gevolg kan hebben of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken (zoals bijv. bij life supportsystemen, nucleaire, militaire systemen, etc.).

6.2.        De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij handelen in strijd met het bepaalde in artikel 6.1. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van geleverde zaken in kritische toepassingen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1.        Na aflevering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de afnemer:

–              niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer;

–              vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

7.2.        Nadat de ondernemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen.

Artikel 8: Rechten van intellectuele eigendom

8.1.        De ondernemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. De ondernemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.

8.2.        De ondernemer of de derde van wie de ondernemer een gebruiksrecht heeft verkregen behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de informatie op trabiss.nl, waaronder onder andere, maar niet uitsluitend, foto’s, video’s, de inhoud van downloads, teksten, afbeeldingen, logo’s en handelsmerken.

8.3.        De ondernemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan de afnemer.

8.4.        Indien de door de ondernemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan de afnemer overgedragen. De afnemer verkrijgt op de computerprogrammatuur uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve en wereldwijde gebruikerslicentie voor de overeengekomen duur. Het is de afnemer niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sub licentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door de afnemer aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

8.5.        De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 9: Niet afgenomen zaken

9.1.        De afnemer is verplicht na afloop van de levertijd de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

9.2.        De afnemer dient kosteloos alle medewerking te verlenen om de ondernemer tot aflevering in staat te stellen.

9.3.        Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

9.4.        Bij overtreding van artikel 9.1. of 9.2. is de afnemer, nadat de ondernemer hem in gebreke heeft gesteld, aan de ondernemer per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 10: Overdracht van rechten of verplichtingen

De afnemer kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1.      Het Nederlands recht is van toepassing.

11.2.      Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

DEEL B: BEPALINGEN VOOR AFNEMERS DIE CONSUMENT ZIJN

Artikel 12: Klachtplicht

De consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt schriftelijk of elektronisch bij de ondernemer heeft geklaagd.

Artikel 13: Waarschuwingsplicht

Het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden laat onverlet de plicht van de ondernemer om de consument te wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens als deze zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 14: Levertijd en risico-overgang

14.1.      Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de levertijd uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Komt de ondernemer de overeengekomen termijn niet na dan is hij in verzuim wanneer hij door de consument in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Het voorgaande laat onverlet dat verzuim zonder ingebrekestelling kan intreden in de gevallen die de wet bepaalt.

14.2.      De zaak is voor risico van de consument vanaf de aflevering. Als de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de consument vanaf het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

14.3.      In geval de consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de ondernemer wordt aangeboden, gaat het risico over op de consument op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.

Artikel 15: Prijsverhoging

15.1.      De ondernemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan de consument doorberekenen. De consument is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van de ondernemer te voldoen.

15.2.      Als de ondernemer de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, mag de consument de overeenkomst ontbinden. Na die drie maanden mag de consument bij een prijsverhoging nog steeds ontbinden, tenzij de ondernemer en de consument zijn overeengekomen dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 16: Betaling

16.1.      Betaling wordt gedaan op een door de ondernemer aan te wijzen rekening.

16.2.      Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:

 1. bij termijnbetaling: 50% van de totaal verschuldigde prijs bij het sluiten van de overeenkomst en 50% bij aflevering.
 2. bij betaling achteraf: binnen 14 dagen na aflevering. Bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling vangt de betalingstermijn aan op de dag waarop aan de consument de laatste zaak is afgeleverd.

16.3.      Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

Artikel 17: Herroepingsrecht

17.1.      De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de “bedenktermijn”), tenzij het een zaak betreft waarvoor geen recht van ontbinding bestaat, zoals opgenomen in het derde lid van dit artikel.

17.2.      De bedenktermijn gaat in:

 1. op de dag na ontvangst van de zaak door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
 2. bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling: op de dag waarop de consument de laatste zaak heeft ontvangen.
 3. bij levering van een zaak die bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen.
 4. bij een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.

17.3.      De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:

 1. zaken die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument;
 2. zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 4. computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 18: Uitoefening van het herroepingsrecht

18.1.      De consument oefent het herroepingsrecht uit door:

 1. het door de ondernemer ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping ingevuld terug te sturen; of
 2. een andere verklaring aan de ondernemer toe te sturen waaruit duidelijk blijkt dat hij wil herroepen.

18.2.      De consument stuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring, de door hem ontvangen zaak terug of overhandigt deze aan de ondernemer of aan een persoon die door de ondernemer is gemachtigd om de zaak in ontvangst te nemen.

18.3.      De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van de zaak.

18.4.      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

18.5.      De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Artikel 19: Verplichting tot terugbetaling door de ondernemer bij herroeping

19.1.      De ondernemer betaalt de consument alle ontvangen betalingen terug, inclusief de eventuele leveringskosten, die door de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening zijn gebracht.

19.2.      Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

19.3.      De ondernemer dient de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de herroepingsverklaring, terug te betalen. De consument kan van de ondernemer geen terugbetaling verlangen zolang de zaak niet door de ondernemer is ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaak is teruggezonden. Dit geldt niet als de ondernemer aanbiedt de zaak zelf af te halen.

19.4.      De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.

Artikel 20: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktermijn

20.1.      Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wil behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

20.2.      De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

Artikel 21: Beantwoording zaak aan overeenkomst en garantie

21.1.      De ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik, voor zover dat is overeengekomen.

21.2.      Tenzij een afwijkende termijn is overeengekomen geldt dat als zich binnen 12 maanden na aflevering een afwijking van hetgeen is overeengekomen openbaart, wordt vermoed dat de zaak bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat de zaak ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken van de zaak aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

21.3.      De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als:

 1. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
 2. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 3. gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 4. gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden.

21.4.      De ondernemer is pas gehouden om uitvoering te geven aan de garantie als de consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22: Overmacht

22.1.      Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

22.2.      Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 23: Buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente

23.1.      Na het verstrijken van de betalingsdatum zendt de ondernemer aan de consument één betalingsherinnering, waarin de ondernemer vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en dat en welk bedrag aan incassokosten de consument verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

23.2.      Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

Artikel 24: Bevoegde rechter

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

DEEL C: BEPALINGEN VOOR AFNEMERS DIE GÉÉN CONSUMENT ZIJN

Artikel 25: Klachtplicht

25.1.      De afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk of elektronisch bij de ondernemer heeft geklaagd.

25.2.      De afnemer moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij de ondernemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet de afnemer uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 26: Levertijd

26.1.      Een opgegeven levertijd is indicatief.

26.2.      Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd.

Artikel 27: Levering en risico-overgang

27.1.      Levering vindt plaats op het moment dat de ondernemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan de afnemer en aan de afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. De afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

27.2.      Tenzij anders overeengekomen, zorgt de ondernemer voor het transport. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op de afnemer. De afnemer kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 28: Prijswijziging

De ondernemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan de afnemer doorberekenen. De afnemer is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van de ondernemer te voldoen.

Artikel 29: Overmacht

29.1.      Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan de ondernemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

29.2.      Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door de ondernemer  ingeschakelde derden zoals (toe)leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan de ondernemer afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

29.3.      De ondernemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens de afnemer na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt de ondernemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

29.4.      Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is de ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De afnemer is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door de ondernemer.

29.5.      Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 30: Aansprakelijkheid

30.1.      In geval van een toerekenbare tekortkoming is de ondernemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 31, alsnog na te komen.

30.2.      De verplichting van de ondernemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen de ondernemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

30.3.      Als de ondernemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale overeengekomen prijs (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de totale overeengekomen prijs van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de totale overeengekomen prijs over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

30.4       Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van de ondernemer.

De afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

30.5.      De ondernemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens de afnemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

30.6.      De afnemer vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door de ondernemer geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. De afnemer is gehouden alle voor de ondernemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

30.7.      De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 31: Garantie en overige aanspraken

31.1.      Tenzij anders is overeengekomen, staat de ondernemer voor een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

31.2.      Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

31.3.      Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, zal de ondernemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij de geleverde zaak herstelt, vervangt of de afnemer crediteert voor een evenredig deel van de overeengekomen prijs. Kiest de ondernemer voor herstel of vervanging, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeenkomst (mede) uit het bewerken van door de afnemer aangeleverd materiaal, dan dient de afnemer voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

31.4.      Onderdelen of materialen die door de ondernemer worden hersteld of vervangen, moeten door de afnemer aan hem worden toegezonden.

31.5.      Voor rekening van de afnemer komen:

 1. alle transport- of verzendkosten;
 2. kosten voor demontage en montage;
 3. reis- en verblijfkosten en reisuren.

31.6.      De afnemer moet de ondernemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

31.7.      De ondernemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

31.8.      a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

–              normale slijtage;

–              onoordeelkundig gebruik;

–              niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

–              installatie, montage, wijziging of reparatie door de afnemer of door derden;

–              gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door de afnemer;

–              gebreken aan of ongeschiktheid van door de afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 1. Geen garantie wordt gegeven op:

–              geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

–              onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

31.9.      Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van de afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag ook.

Artikel 32: Aantallen

Afwijkingen naar boven en naar beneden tot 10% van het overeengekomen aantal zaken zijn toegestaan. Dit geldt echter alleen in die gevallen waarbij zaken niet per stuk worden geleverd, maar op basis van een andere eenheid, zoals bijvoorbeeld gewicht. De afnemer is gehouden om de binnen de in de eerste zin genoemde marges geleverde aantallen af te nemen en (naar rato) te betalen.

Artikel 33: Betaling

33.1.      Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.

33.2.      Als de afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van de ondernemer om inbetalinggeving.

33.3.      Het recht van de afnemer om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van de ondernemer of de wettelijke schuldsanering op de ondernemer van toepassing is.

33.4.      Ongeacht of de ondernemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. het faillissement of de surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;
 3. beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
 4. de afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 5. de afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

33.5.      De afnemer is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan de ondernemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop afnemer de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

33.6.      De ondernemer is bevoegd zijn schulden aan de afnemer te verrekenen met vorderingen van aan de ondernemer gelieerde ondernemingen op de afnemer. Daarnaast is de ondernemer bevoegd zijn vorderingen op afnemer te verrekenen met schulden die aan de ondernemer gelieerde ondernemingen hebben aan de afnemer. Verder is de ondernemer bevoegd zijn schulden aan de afnemer te verrekenen met vorderingen op aan de afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

33.7.      Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de afnemer aan de ondernemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,-                                15%

over het meerdere tot € 6.000,-               10%

over het meerdere tot € 15.000,-               8%

over het meerdere tot € 60.000,-               5%

over het meerdere vanaf € 60.000,-          3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

33.8.      Als de ondernemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de afnemer.

Artikel 34: Zekerheden

34.1.      Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de afnemer verplicht op eerste verzoek van de ondernemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De ondernemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de afnemer te verhalen.

34.2.      Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

34.3.      Als de afnemer, nadat de zaken conform de overeenkomst door de ondernemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

34.4.      De ondernemer heeft op alle zaken die hij van afnemer uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op de afnemer heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 35: Bevoegde rechter

De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de ondernemer neemt kennis van geschillen. De ondernemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Deze voorwaarden vormen een integrale vertaling van de Nederlandse versie van de Algemene Webwinkelvoorwaarden 2021 van Trabiss International. Bij uitleg en interpretatie van deze tekst prevaleert de Nederlandse versie.